BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 29 - 7 x 7 - Easy