BrainBashers Daily Slitherlink – Nov 29 – 15 x 15 – Easy