BrainBashers Daily Slitherlink – Nov 25 – 7 x 7 – Easy