BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 25 - 20 x 20 - Easy