BrainBashers Daily Slitherlink – Nov 25 – 20 x 20 – Easy