BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 24 - 5 x 5 - Easy