BrainBashers Daily Killer Sudoku – Sep 19 – Medium/Hard