BrainBashers Daily Futoshiki - Nov 25 - 9 x 9 - Easy