BrainBashers Daily Futoshiki - Nov 25 - 7 x 7 Easy