BrainBashers Daily Futoshiki - Nov 25 - 5 x 5 - Easy