BrainBashers Daily Futoshiki - Nov 25 - 4 x 4 - Easy