BrainBashers Daily Bridges – Nov 29 –  7 x 7 – Medium