BrainBashers Daily Bridges - Nov 25 -  7 x 7 Medium