BrainBashers Daily Bridges - Nov 21 -  7 x 7 - Hard