BrainBashers Daily Bridges - Nov 21 -  20 x 20 - Medium