BrainBashers Daily Bridges - Sep 25 -  20 x 20 - Medium