BrainBashers Daily Bridges - Sep 25 -  15 x 15 - Medium