BrainBashers Daily Bridges - Sep 25 -  10 x 10 - Medium