BrainBashers Daily Bridges - Sep 24 -  7 x 7 - Hard