BrainBashers Daily Bridges - Sep 21 -  20 x 20 - Medium