BrainBashers Daily Bridges – Sep 21 –  20 × 20 – Hard