BrainBashers Daily Bridges – Sep 21 –  15 × 15 – Medium