BrainBashers Daily Bridges – Sep 21 –  10 × 10 – Medium