BrainBashers Daily Bridges - Sep 19 -  7 x 7 - Hard