BrainBashers Daily Bridges - Sep 19 -  20 x 20 - Medium