BrainBashers Daily Bridges - Sep 19 -  15 x 15 - Hard