BrainBashers Daily Bridges - Sep 19 -  10 x 10 - Medium