BrainBashers Daily Bridges – Jul 02 –  10 × 10 – Medium