BrainBashers Daily Bridges – Mar 24 –  10 × 10 – Hard