BrainBashers Daily Bridges – Mar 23 –  7 × 7 – Medium