BrainBashers Daily Bridges - Jan 28 -  7 x 7 - Hard