BrainBashers Daily Bridges – Jan 28 –  15 × 15 – Hard