BrainBashers Daily Bridges - Jan 28 -  10 x 10 - Medium