BrainBashers Daily Bridges – Jan 28 –  10 × 10 – Medium