BrainBashers Daily Bridges - Jan 26 -  7 x 7 - Hard