BrainBashers Daily Bridges - Jan 26 -  20 x 20 - Medium