BrainBashers Daily Bridges – Jan 26 –  20 x 20 – Medium